Użytkownicy

Zarządzanie użytkownikami

Na stronie admin/people możesz

  • dodać użytkownika
  • zobaczyć listę wszystkich użytkowników
  • zmienić nazwę konta, e-mail, hasło i role, które pełni użytkownik
  • zablokować i odblokować użytkownika
  • sprawdzić, kiedy użytkownik ostatnio się zalogował i od kiedy ma konto.

Logowanie się i rejestracja

Standardowo użytkownik loguje się za pomocą nazwy i hasła. Wprowadza je w bloku User Login albo na stronie logowania (user).
Jeśli chcesz dostosować system logowania do swoich optrzeb, możesz to zrobić instalując moduły:

dodać pole "Pamiętaj mnie" do formularza logowania
LoginToboggan
Remember Me
umożliwić logowanie za pomocą adresu e-mail (zamiast nazwy użytkownika)
LoginToboggan
umożliwić logowanie za pomocą zewnętrznych usług
OpenID (dołączone do Drupala) - dostawcy OpenID
OpenID Selector - dostawcy OpenID (np. Google, Flickr, Yahoo) oraz Facebook, Twitter, Windows Live
Drupal for Facebook - Facebook

Profil użytkownika

  • Dodatkowe pola możesz dodać na stronie admin/config/people/accounts/fields.
  • Sposób ich wyświetlania możesz określić na admin/config/people/accounts/display.

Role i uprawnienia

  • Użytkownik może pełnić jedną lub kilka ról - można je przydzielić na admin/people.
  • Każda rola dodaje uprawnienia do wykonywania czynności na stronie - można je zobaczyć i zmienić na admin/people/permissions.
  • Role można dodawać i usuwać na admin/people/permissions/roles.